कौसी/छत खरायो पालन / Roof Top Rabbit

के तपाइ अ।फनेा यतिकै खाली खेर गइरहेकेा छत कैाशी / Roof Top लाइ सदुपयेाग गर्दै कैाशी खरायेा पालन / Roof Top Rabbit Farming गरी महिनाकेा लाखैा अ।म्दानी गर्न चाहनु हुन्न् ?
चल्ला पनि किन्न् नपर्ने , दाना पनि किन्न् नपर्ने ,किचेन घर,करेशाबारी वरपरकेा घासजन्य फेाहेार ब्वसथापन पनि हुने मात्रै हेाइन ,प्राङरीक मल पनि हुने ।
यदि तपाइ पनि Roof Top Rabbit Farming गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाइ सम्पर्क गर्नुहेास ।
बजार , खेार , बीउ माउ ,तालीम , प्रबीधी सबै एकै छानामुनी एक ठाउ एक खरायेा सहकारी अभियानमा सम्पर्क ९८०३५७२७५२ वा ९८६३६८०१३३
Commercial Rabbit Cage -Roof Top Rabbit https://youtu.be/6oUcMdPY_RA
Join this group for more info -
https://www.facebook.com/groups/rooftoprabbit/

हेाटेलकेा डिस वासर देखी बेार्डिङकेा प्रिन्सिपल तथा "राषट्रीय शिक्षा पुरस्कारबाट सम्मानित" हुदै खरायेा किसान , सामाजिक उद्यमशिलता ( Social Entrepreneur ) सम्म
Ram Patel's Documentary @ New24 TV
https://www.youtube.com/watch?v=lTnRLQrec7E&index=3&list=PLe4tVQoTSSrDlyZ-LPR5RLrWDMasZWCSo