खरायो संकलन तथा श्रोत केन्द्र / Rabbit Collection Breeding & Resource Center

 खरायेा सहकारी अभियान , बारा माइक्रेा साकेास रैावाही बारा , खरायेा बजार ( Rabbit Market ) तथा Rabbit Nepal ले संयुक्त रूपले नेपालमा एउटा नया उद्येागकेा रूपमा खरायेा उद्येाग स्थापित हुन सकेास भनी अभिप्रायले गाउदेखी केन्द्र राजधानी काठमाणडैा सम्म खरायेाकेा बिचैालीयारहीत बजारिकरण गर्नकेा लागि ७५ वटै जील्लामा ठाउ ठाउमा खरायेा संकलन तथा श्रेात केन्द्र तथा उपकेन्द्र संचालन गर्न अ।वश्यक भएकेा हुदा इच्छुक किसान , उद्मी , समुह , सहकारीले खरायेा संकलन तथा श्रेात केन्द्र वा उपकेन्द्र संचालन गर्नकेा लागि हामीलाइ ९८०३५७२७५२ वा  ९८६३६८०१३३ मा सम्पर्क गर्नुहेाला ।

# खरायेा संकलन तथा श्रेात केन्द्र वा उपकेन्द्र संचालकलाइ हुने फाइदाहरू -

१. केन्द्री खरायेा बजार (केन्द्रिय खरायेा संकलन केन्द्र ) हेड अफीसबाट निर्धारीत परिमाणमा खरीद गरी खरायेा खेार , माउ खरायेा बीउ , खरायेा मासु , खरायेा घास  दाना ,खरायेा भेटनरी दवाइ ,घास प्लेट दाना बनाउने मील , खरायेा ब्याग इत्यादी स्थानीय उपसंकलन केन्द्र ,किसान उपभेाक्तालाइ बिक्री गर्दा अधिकृत खरायेा राज्य स्तरीय ,जिल्ला स्तरीय संकलन केन्द्र तथा गाउ,नगर टेाल स्तरीय स्ंकलन उपकेन्द्रले, केन्द्री खरायेा बजार (केन्द्रिय खरायेा संकलन केन्द्र ) हेड अफीसबाट तेाकिए बमेाजिम  प्रतिशत नाफा कमिशन पाउनेछ । येा प्रतिशत समयानुकुल घटबढ हुन सक्नेछ ।

नेाट  -

  # 1 .राज्य स्तरीय तथा जिल्ला स्तरीय मुख्य खरायेा संकलन केन्द्रले, केन्द्रिय संकलन केन्द्रले तेाकी दिए बमेाजीम अ।फनेा जिल्ला भित्र गाउ, नगर तथा टेाल मा उपसंकलन केन्द्र संचालक नियुकति गर्न सक्नेछ र अ।फुले पाउने नाफा मध्ये अ।पसी समझदारीमा प्रतिशत तेाकी बाडफाड गर्न सक्नेछ । तर कुनै पनि विवाद उत्पन्न भएमा केन्द्रले हस्तक्षेप गरी अन्तिम निर्णय गर्ने सम्पुर्ण अधिकार अ।फैमा राख्दछ ।

  #2. राज्य स्तरीय तथा जिल्ला स्तरीय खरायेा संकलन केन्द्रकेा रूपमा अधिकृत हुनकेा लागि निम्न बमेजिम शर्त लागु हुनेछ   क) राज्य स्तरीयकेा हकमा कम्तीमा रू. १० लाख बराबरकेा सामन स्टक राख्नु पर्नेछ  तथा जिल्ला स्तरीयकेा हकमा कम्तीमा रू. ५ लाख बराबरकेा सामान स्टक राख्नु पर्नेछ ।

 

२. स्थानिय खरायेा किसानले उत्पादन गरी बेच्न ल्याएकेा खरायेा ,केन्द्री खरायेा बजार (केन्द्रिय खरायेा संकलन केन्द्र ) हेडअफीसले तेाकीदिएकेा खरीद मूल्यमा राज्य स्तरीय ,जिल्ला स्तरीय खरायेा संकलन केन्द्र ,तथा गाउ, नगर टेाल स्तरीय संकलन उपकेन्द्रले  खरीद गरी संकलन गरेकेा खरायेा प्रति के.जी. रू.२५ नाफा लीइ खरायेा केन्द्रीय बजारलाइ बेच्नु पर्नेछ ।

प्रत्येक ७ राज्यमा एउटा राज्य स्तरीय खरायेा संकलन केन्द्र तथा  जिल्लामा एउटा जिल्ला स्तरीय  खरायेा संकलन केन्द्र र गाउ गाउमा,नगर तथा टेालमा  खरायेा संकलन उपकेन्द्र   संचालन गरीने हुदा प्रत्येक राज्य, जिल्ला,गाउ नगर तथा वडा वा टेालबाट खरायेा संकलन केन्द्र तथा  उपकेन्द्र संचालन  गर्न इच्छुकहरूले ९८०३५७२७५२ वा ९८६३६८०१३३ मा सम्पर्क गरी बिस्तृत जानकारी लिन सक्नुहुनेछ ।

 

अ।वश्यक्तानुसार समय समयमा केन्द्री खरायेा बजार (केन्द्रिय खरायेा संकलन केन्द्र ) हेड अफीसबाट नियम तथा शर्तहरू परिमार्जन गर्न अ।वशयक परेमा परिमार्जन गरिदै लगिनेछ र परिमार्जित शर्त तथा नियम सबैले निशःर्त मान्नु पर्नेछ तथा पुर्णतःलागु गर्नु पर्नेछ ।अटेर गरी नमान्ने संकलन केन्द्र तथा उपकेन्द्र स्वतः खारेज भएकेा मानिनेछ ।

 

हाल सम्म संचालनमा अ।इसकेका खरायेा संकलन केन्द्र तथा संकलन उपकेन्द्रहरू निम्न बमेाजीम छन्

 

# खरायेा कम्पनी तथा खरायेा सहकारी अभियान ,हेड अफिस नया बानेश्वर ,काठमाणडैा ९८०३५७२७५२ वा ९८६३६८०१३३

# खरायेा टावर , खरायेा / खरायेा क्याफे बसुन्धारा ,काठमाणडैा - ०१ ४३५१६८३ , ९८०३५७२७५२ ,९८६३६८०१३३

१. केन्द्रीय खरायेा संकलन केन्द्र , खरायेा बजार , केाटेश्वर ,काठमाणडैा ,सम्पर्क ९८०३५७२७५२, ९८६३६८०१३३

२. खरायेा संकलन केन्द्र बारा , बारा माइक्रेा साकेास रैावाही ,बारा सम्पर्क ९८०३५७२७५२ ,९८६३६८०१३३ ,९८१३६७७५५५

३. नगरकेाट/ भक्तपुर खरायेा संकलन केन्द्र - ९८०३५७२७५२ , ९८६३६८०१३३ ,

४. खरायेा संकलन उपकेन्द्र , फर्पीङ दक्षीणकाली , ९८६११८७७३३

५ . खरायेा संकलन जिल्ला केन्द्र ,मेारङ उर्लाबारी , फणीन्द्र जी ,मेघराज जी ९८६३८५८११५

६. खरायेा संकलन उपकेन्द्र , पनैाती काभ्रे , रूपक श्रेषठ , ९८४९२८३००१

७. खरायेा संकलन केन्द्र ,भरतपुर थानी चैाक ,चितवन ,०५६-५२५५८०,९८४५७३६५२२,९८०३५७२७५२

८. खरायेा संकलन उपकेन्द्र , गेार्खा श्याम तामाङ , ९८०६५०१४३४

९. खरायेा जिल्ला संकलन केन्द्र ,मकवानपुर हेटैाडा , कमाने - बिकाश अ।चार्य ९८६१६२२७४७ , प्रबिना अ।चार्य ९८४९०७००४३ , बिदुर अ।चार्य ९८०३९१७२९१

१० . खरायेा संकलन उपकेन्द्र , म्याग्दी , ९८४५९२९५९८

११. खरायेा संकलन केन्द्र , नुवाकेाट ,त्रिशुली धन बहादुर घले , ९८४७९११२२६

१२. खरायेा संकलन उपकेन्द्र ,काभ्रेस्थली ,काठमाणडैा ९८१८५८५०१५

१४. खरायेा संकलन उपकेन्द्र ,ललितपुर मिशायल जी ९८५१०६८२४८

१५. खरायेा संकलन उपकेन्द्र ,लमजुङ , ९८४६६४८७१७

१६. खरायेा जिल्ला संकलन केन्द्र ,गेार्खा ,चेबेटार सम्पर्क- पबिन्द्रलाल तामाङ - ९८४६३००५७० ९८०५८९३०१२

१७. खरायेा संकलन केन्द्र नुवाकेाट , रेखबहादुर जी ,९८०८४३०४२९

१८. खरायेा जिल्ला संकलन केन्द्र , इलाम ,पुर्वाञचल , सुरेन्द्र बराइली ९८४९९७९९१३

१९. खरायेा संकलन उपकेन्द्र 

२०. खरायेा संकलन उपकेन्द्र, खेाटाङग ,प्रमेाद जी ९८६१५६७९४७

२१. खरायेा संकलन उपकेन्द्र,  

२२. खरायेा संकलन जिल्ला केन्द्र सुनसरी इटहरी , भीम तामाङ , ९८१२३६९९२५

२३. खरायेा संकलन उपकेन्द्र , बर्दिया ,सुमन पाणडे ९८४४८४१२७८, ९८१५५१२१०९

२४. खरायेा जिल्ला संकलन केन्द्र , लम्जुङग ,

२५. खरायेा संकलन उपकेन्द्र,

२६. खरायेा संकलन उपकेन्द्र , कमल बिनायक भक्तपुर , सुरेन्द्र जी , ९८६१७०३८८८

२७. खरायेा जिल्ला संकलन केन्द्रा झापा ,बिर्तामेाड , प्रेमसागर , ९८१४०७९५२७

२८. खरायेा जिल्ला संकलन केन्द्र ,सुर्खेत रमेश जी ९८२२४११६६६

२९. खरायेा संकलन उपकेन्द्र ,मकवानपुर हेटैाडा,अे।मनगर, तारा गुरूङ , ९८४५२२७२८

३०. खरायेा संकलन उपकेन्द्र ,मकवानपुर हेटैाडा अै।द्येागिक क्षेत्र ,निराजन जी ९८५५०३०५१४

३१. खरायेा संकलन उपकेन्द्र ,मकवानपुर हेटैाडा,हरीयाली , वाङ लामाजी , ९८०८१९३६७५

३२. खरायेा संकलन उपकेन्द्र ,रूपन्देही , ९८१२९७८९६४, ९८१४४४०१५६

३३. खरायेा संकलन उपकेन्द्र ,ललितपुर लेले टिकाभैरब , ९८०८०८३६२०

३४. खरायेा संकलन उपकेन्द्र ,कटुन्जे ,भक्तपुर तथा रामेछाप , ९८४९२५६८६५

३५. खरायेा संकलन उपकेन्द्र , धरान सुनसरी प्रदीप लिम्बु ९८४०४०७७१७

३६. खरायेा संकलन उपकेन्द्र ,इलाम , सुर्यमाया राइ , ९८४२७०५९०५

३७. खरायेा संकलन उपकेन्द्र ,इलाम , हेमराज दर्नाल , ९८१८५४६४८६

३८. खरायेा जिल्ला संकलन केन्द्र , बाके ,टीका अधिकारी ९८२२४७७९३४

३९. खरायेा संकलन जिल्ला केन्द्र ,नुवाकेाट , चक्र बहादुर तामाङ , ९८४१८२४७३४

४०. खरायेा संकलन उपकेन्द्र , झापा , चन्द्र गैातम , ९८४३१०६६२०

४१. खरायेा संकलन उपकेन्द्र ,

४२. खरायेा संकलन उपकेन्द्र ,सिन्धुपालचेाक , बलराम भुजेल , ९८२३२०४८०५

४३. खरायेा संकलन उपकेन्द्र ,

४४. खरायेा संकलन उपकेन्द्र ,गेादावरी ,ललीतपुर , ९७४१५०८२८५

४५. खरायेा संकलन उपकेन्द्र , केरखा झापा , दीपकजी ९८४२६६६०९९

४६. खरायेा संकलन जिल्ला केन्द्र ,काभ्रे, धुलीखेल , उषाजी ९८१३७६०२२६

४७. खरायेा संकलन उपकेन्द्र , इन्द्रसरेाबर ,दक्षीणकालि मकवानपुर , लामाजी ९८१२२५८७६१

४८. खरायेा संकलन उपकेन्द्र ,चापागाउ ,लेले टीकाभैरब ,ललीतपुर , तेजेन्द्र शाही ९८६०७७९५२०

४९. खरायेा संकलन जिल्ला केन्द्र , मंथली ,रामेछाप , कमलाजी ९८६३६७४७६६

५० . खरायेा संकलन उपकेन्द्र , कैलाली ,सीताजी ९८५८४२४४२१

५१. खरायेा संकलन जिल्ला केन्द्र , सर्लाही , यादवजी ९८०८५०३८१५

 

www.rabbitnepal.com

www.facebook.com/rabbitnepal

 

थप अपडेटेड संकलन केन्द्रहरूकेा बिबरणकेा लागि येा लिंकमा जानुहेास

https://www.facebook.com/notes/rabbit-nepal-%E0%A4%96%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A5%87%E0%A4%BE-%E0%A4%AC%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%B0/%E0%A4%96%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A5%87%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%B2%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0-rabbit-collection-resource-center-%E0%A4%96%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A5%87%E0%A4%BE-%E0%A4%AC%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%96%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A5%87%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A4%B9%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-/1213992655298460

पुनःश्च यसरी ठाउ ठाउमा खरायेा संकलन तथा श्रेात केन्द्र वा  उपकेन्द्र मार्फत स्थानिय खरायेा बजार संचालन हुदै जाने हुदां खरायेा पालन ब्यवसायमा निर्धक्क भइ लाग्नकेा लागी अनुरेाध गर्दछैा ।

के तपाइलाइ थाहा छ ?

 जम्मा रू. ५० हजार मात्रै केा लगानीबाट खरायेा उद्द्येाग स्थापना गर्न सकिन्छ ? अनि महिनाकेा रू २० हजार भन्दा पनि बढी नाफा कमाउन सकिन्छ ? र येा शहरमा पनि गर्न सकिन्छ तथा गाउंमा पनि !  सानेा देखी ठूलेा खरायेा फारम बनाउन सकिन्छ।

खरायेा ब्यवसाय वा उद्द्म (Rabbit Farming Business / Rabbit Industry )मा रूची भएर पनि तालीम ,अनुभव , पूजी ,बजार ,प्रिविधी ,जनशक्ती ,ब्यवस्थापन वा अरू कुनै किसीमकेा चुनैातीका कारणाले तपाइ खरायेा ब्यवसायमा लाग्न हिचकिचाउनु भएकेा छ भने हामीले समाधान लिएर प्रस्तुत भएका छैा "एक ठाउ एक खरायेा सहकारी " अभियान ।

अ।उनुहेास , खरायेा ब्यवसाय अभिमुखीकरण तालिममा सहभागि भइ लाभ लिनुहेास !!

                       " RABBIT FOR A CLEANER, GREENER & MORE SUSTAINABLE NEPAL"

हेाटेलकेा डिस वासर देखी बेार्डिङकेा प्रिन्सिपल तथा " राषट्रीय शिक्षा सम्मान " तथा "राषट्रीय एग्रेा एवार्ड " पुरस्कारबाट सम्मानित" हुदै खरायेा किसान , सामाजिक उद्यमशिलता ( Social Entrepreneur ) सम्म !

खरायेा क्याफे ,खरायेा टावर हुदै KG Group केा Founder CEO सम्म , Green Birthday हुदै One Forest One District ( Green Project ) सम्म !

खरायेा अभियानलाइ साथ दिने यम बराल , डा.माहाबीर पुन देखी माहानायक राजेश हमाल सम्म !!!

https://www.youtube.com/watch?v=OcM5EOvL3gA

With Former Rabbit Farmer Baburaja -
https://youtu.be/d87tFgbsaxk

Rabbit Training at Nuwakot -
https://www.youtube.com/watch?v=zkt...

१. Rabbit Cage कसरी फीट गर्ने ?
https://youtu.be/uLGdTWpOzfk

2. Diseases in Rabbit and Treatment - https://youtu.be/QJYgvtJiJ1o

3. Rabbit Matting / भाले कसरी लाउने?
https://youtu.be/N1nJUHWuFJk

4. Rabbit Feeds & Precautions- खरायेा खाना दाना पानी सावधानी - https://youtu.be/7lkydNjcZUs

Rabbit Home Stay, अनि खरायेा पालेरै फ्री स्कूल संचालन गर्दै , हामीले त गर्दैछैा तपाइहरूले नि ? कृपया येा भिडियेा हेर्नुहेास त
Free School ,Home Stay ,Rabbit Bara -
https://www.youtube.com/watch?v=Z3IUfGWSxm4&feature=youtu.be
रैबीट हेाम स्टे रैावाही बारा गढीमाइ
https://youtu.be/P05BPSK7ofA
ग्राहक किसान दुबैलाइ काइदा, खरायेाकेा मासु खादा फाइदै फाइदा ! - Ram Patel
http://www.arthasarokar.com/2017/01/Interview-with-ram-patel.html?m=1
यसरी रूफटपमै गर्न सकिन्छ खरायेा खेती
गृहणी सम्झणा उपाध्याय
http://www.arthasarokar.com/2017/04/samjhana-upadhyaya.html
सन्तेाष शर्मा संग
https://www.youtube.com/watch?v=1G0sjPBSNyA
बेलायतबाट फर्केका यी जेाडी खरायेा पालनमा साथै मकवानपुर जिल्ला संकलन केन्द्र समेत संचालन गर्दै
http://www.arthasarokar.com/2017/04/bidur-acharya-interiew.html?m=1
इजरायलबाट फर्किएका नेपाल फर्किएका युवाहरू खरायेा पालन ब्यवसायमा
https://www.youtube.com/watch?v=tFfF6sv0IqY
खरायेा पालनमा नेपाल टपर पनि
https://www.youtube.com/watch?v=AEhhgyPt3J0
TV Today रैबीट बर्थडे पार्टी ,डा. मेाहन केशरी क्षेत्रीले मासुकेा फाइदा बताउदै
https://www.youtube.com/watch?v=pWNNUq04RFY&feature=youtu.be
मासु खाँदै नखानुभन्दा थोरै भएपनि खरायेा मासु खानु राम्रो' डा. महेन्द्र केशरी क्षेत्रीसँगको अन्तर्वार्ता,डा.केशरी स्वास्थय मंत्रालयकापूर्वनिर्देशक ,मुटु ,मधुमेह ,बाथ ,हाड जेार्नी ,स्त्री ,लगायत रेागका बिज्ञ हुन
http://www.arthasarokar.com/2017/04/mahendra-keshari-chhetri.html
TV Today with Suraj Pyakurel-
खरायेा एक बैक्लिपक ब्यवसाय बिचैालीया दलालबिहिन बजारीकरण सहीत राम पटेल
https://www.youtube.com/watch?v=BVupw-kadx0
Rabbit Tower ,खरायेा क्याफे ,Meat Mart & Department Store - https://youtu.be/IE7SoQSb0yM
खरायेा किसानहरूलाइ डा. माहाबीर पुनकेा साथ
https://www.youtube.com/watch?v=hY9Mq2fUkOA&t=1175s
किसान टी. भी. सफल किसान
https://www.youtube.com/watch?v=NXwjhPRb1Go&feature=youtu.be&a
नया सालमा नया ब्यवसाय खरायेा पालन - http://bizpati.com/featured-news/5419
उदहारणीय जेाडी : श्रीमान मदेशी श्रीमती पहाडी मदेशकेा बिकट गाउमा खरायेा पालेरै समाज सेवा तथा निःशुल्क बेार्डीङ स्कूल चलाउदै
http://www.arthasarokar.com/2017/04/rampatel-sudha-sijapati.html
पूर्वाञचल इलामका संगीतकर्मी सुरेन्द्र बराइली पनि खरायेा पालनमा
http://www.arthasarokar.com/2017/04/surendra-baraili.html
विदेशबाट बाबुकेा लास फर्किएपछि लागेकेा भिसा क्यान्सिल गरी खरायेा पालन कृषीमा लाग्ने बिजय परीयार लमजुङग
http://www.arthasarokar.com/2017/04/bijay-pariyar.html
24. पेाखरा किसानकेा खरायेा किसानकेा अनुभव , - खरायेा राषिट्रय भेला
https://www.youtube.com/watch?v=QGHBPTx-1DA

25. खरायेा राषट्रिय भेलामा खरायेा बिज्ञ राम पटेल बाट चुनैाती अवसर बारे
https://www.youtube.com/watch?v=oI88JNauehY

26. खरायेा राषट्रीय भेलामा उठेका सवाल बारे खरायेा बीज्ञ राम पटेलबाट सम्बेाधन गर्दै
https://www.youtube.com/watch?v=pDY_qX0eXVo&t=206s

27. खरायेा किसानबाट उठेका सवालहरूकेा जवाफ
https://www.youtube.com/watch?v=Ob-6z-vxzBA

28. घास बाट प्यालेट दाना मील Grass Pattele Mill
https://www.youtube.com/watch?v=pqwlSl8676E

29 स्वास्थयकर्मी तथा बालगृह संचालक मिशायल परियार पनि खरायेा पालनमा

Part - 1 https://www.youtube.com/watch?v=FV4cgUBKHkA&feature=youtu.be
Part 2- https://www.youtube.com/watch?v=Oxpms0Vd0CM&feature=youtu.be

# Mega Star Rajesh Hamal @ Kharayo Cafe - tasting Rabbit BBQ
- https://www.youtube.com/watch?v=vTs4KGsOtdo&feature=youtu.be
प्रस्तावित खरायेा टावरमा माहानायक राजेश हमालज्यूकेा अ।गमनकेा सानेा भिडियेा हेर्नुहेास
https://www.youtube.com/watch?v=vTs4KGsOtdo&feature=youtu.be

हेलेा किसान कृषी टी.भी. मा खरायेा किसान तथा खरायेा बीज्ञ राम पटेल - https://www.youtube.com/watch?v=rGDPWccIF7c&t=1434s

धुर्मुश मुशहर बस्तिमा खरायेा पालन https://youtu.be/WOC286Nr8Io


Plz watch & read throughly & feedback
www.rabbitnepal.com FB - www.facebook.com/rabbitnepal
Fb Group - www.facebook.com/groups/rabbitnepal
viver or phone 9803572752 imo or phone 9863680133
skype - patelktm