खरायो सेकुवा क्याफे / Rabbit Meat Mart

राषट्रीय भेला बारे जरूरी सुचना !
मिति २०७३ मंसीर २५ गते शनिबारका दिन काठमाणडैामा खरायेा सहकारि अभियान अन्तर्गतका खरायेा किसानहरू ,खरायेा संकलन केन्द्र तथा उपकेन्द्रहरू लगायत प्रस्तावीत खरायेा सेकुवा क्याफे तथा Rabbit Meat Mart ब्यवसाय उद्येागमा लगानी गर्न इच्छुक संस्थापक शेयरहेाल्डरकेा राषट्रीय भेलामा उपस्थितिकेा लागि सुचना तथा अनुरेाध !!
एक ठाउ एक खरायेा सहकारी अभियानद्वारा प्रस्तावित सबै खरायेा किसानहरूकेा शेयर रहने खरायेा सेकुवा क्याफे तथा Rabbit Meat Mart ब्यवसाय उद्येागमा लगानी गरी संस्थापक शेयरहेाल्डरकेा रूपमा शेयर लगानी गर्न इच्छुक खरायेा किसान , खरायेा संकलन केन्द्र , लगानीकर्ता समुह , सहकारी , कम्पनी सबैकेा सहभागिता हुने गरी राषट्रीय भेला अ।येजना गर्नकेा लागि अ।ज काठमाणडैामा उपलब्ध खरायेा किसान , खरायेा संकलन केन्द्रहरू तथा लगानी गर्न इच्छुक सदस्यहरूकेा तयारी बैठक बसी निम्नन बमेाजीम निर्णय भयेा ।
१. मिति २०७३ मंसीर २५ गते शनिबार दिउसेा २ बजेदेखी पहिलेा खुला सत्र शरू भइ ४ बजेदेखी बन्द सत्र गर्ने र सेाही बन्द सत्रलाइ संस्थापक सदस्यहरूकेा प्रारम्भिक भेलाकेा रूपमा मानी बिधानमा सही छाप गर्ने र बन्द सत्रमा उपस्थित संस्थापक शेयर सदस्यहरूले संचालक समिति छनैाट गर्ने ।बन्द सत्रमा सहभागि हुनकेा लागि कबुल गरेकेा रकम बन्द सत्र शुरू हुनु भन्दा अगावै नगदै वा चेकबाट भुक्तानी गरी सकेकेा हुनु पर्नेछ । संसथापक शेयर रकम भुक्तान गर्न बाकी सदस्यलाइ बन्द सत्रमा सहभागी गराइने छैन ।
२.राषट्रीय भेलाकेा लागि भेन्यू - K.F.C. क्याफे ललितपुर नखु देाबाटेा । Venue केा ब्यवस्थापनकेा जिम्मेवारी Mishael Misheal Pariyar ज्यूलाइ ।
३.बिधान मस्यैादा तयार पार्न लगाइ भेलामा छलफल तथा निर्णयार्थ पेश गर्ने जिम्मेवारी राषट्रीय संयेाजक Ram Patel ज्यूलाइ ।
४.भेलामा सहभागिताकेा लागि सहभागिता शुल्क प्रति ब्यक्ति रू. १,००० ( चिया ,स्नयाक्स ,डिनर सभा हल भाडा इत्यादी साथै खरायेा ब्यवसाय परामर्श तालिम समेत ) -
५.अ।फुले लिन कबुल गरेकेा संसथापक शेयर बराबरकेा रकम बन्द सत्रमै नगदै वा चेकबाट भुक्तानी गर्न सकिने । बिदेशमा रहनु भएका इच्छुक लगानीकर्ताहरूले अ।फनेा प्रतिनिधी मार्फत सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ ।
६.प्रति १ शेयरकेा मुल्य रू. १०,००० दश हजार प्रस्ताव गरिएकेा छ कुल जारी पुजी रू. १० करेाड तथा चुक्ता पुजी रू. २ करेाड प्रस्ताव गरिएकेा छ ,एक जना शेयर सदस्यले बढीमा कुल जारि पुजीकेा १० प्रतिशतसम्म् लिन पाउने प्रस्ताव गरिएकेा छ ,यी ब्यवस्थाहरू प्रस्ताव मात्रै हून अहिलेलाइ ,यसमा कुन हेरफेर गर्नु परेमा बन्द सत्रबाट संस्थापक शेयर सदस्यहरूकेा प्रारम्भिक भेलाले गर्नेछ।
खुला सत्रका प्रस्तावहरू
क) खरायेा सहकारी उद्येाग ब्यवसायका चुनैाती तथा अवसर माथीकेा खुल्ला छलफल
ख) खरायेा सेकुवा क्याफे Rabbit Meat Mart ब्यवसाय उद्येाग बारे बेसिक कन्सेप्ट नेाट प्रस्तुती तथा छलफल
ग) खरायेा पालन किसानकेा लागि प्राविधिक तालिम तथा प्रशिक्षण
बन्द सत्रका प्रस्तावहरू
१. बिधान माथीकेा दफावार छलफल तथा निर्णय
२.संचालक समितिकेा छनैाट
३.बिधान तथा अ।वश्यक कागजातहरूमा सही छाप
४. बिबिध
नेाटः संस्थापक शेयर लिइ सक्नु भएका वा भेलाकै दिन शेयर लिन इच्छुक सदस्यहरूले अ।फनेा नागरिक्ताकेा प्रतिलिपी (नेाटरी पबलिक गराएकेा हुनु पर्ने ) र पासपेर्ट साइजकेा २ प्रति फेाटेा समेत लिएरै अ।उनुहेाला ।
येा पनि पढनुहेाला
खरायेा किसान तथा उद्येागी बन्न चाहने उद्ममीकेा लागि खुशीकेा खबर !!
सधैभरी बिचैालिया माथि भर पर्ने लाचार किसान हेाइन, अ।फनेा उत्पादनकेा बजार तथा उद्येागकेा मालिक तथा उद्दमी अ।फै बन्ने अवसर !!
" RABBIT MEAT MART" तथा " खरायेा सेकुवा क्याफे " मा शेयर लगानिकेा अवसर !!
खरायेा सहकारी अभियानले नेपालमै पहिलेा पटक बिचैालिया बिहिन खरायेाकेा बजारीकरण गर्दै सम्पुर्ण खरायेा किसानहरूलाइ समुह तथा सहकारी मेाडेलमा खरायेा बजार तथा खरायेा जन्य बिभिन्न ब्यवसाय तथा उद्येागकेा मालिक बनाउदै लैजाने येाजना तथा उदेशय बमेाजिम नमुनाकेा लागि पहिलेा एउटा चाही राजधानी काठमाणडैाकेा यी मुख्य ठाउहरू नया बानेश्वर तीनकुने एयरपेार्ट केाटेश्वर वा जावलाखेल थापाथली त्रिपुरेश्वर वा सुनधारा न्युरेाड ठमेल एरियामध्ये कुनै एकै ठाउमा एकातिर " RABBIT MEAT MART" तथा अर्केा तिर " खरायेा सेकुवा क्याफे " एउटै कम्पलेक्शमा संचालन गर्ने येाजना रहेकेा यस प्रस्तावित " RABBIT MEAT MART" तथा " खरायेा सेकुवा क्याफे " मा शेयर लगानिकेा लागि इच्छुक सबैलाइ अ।ह्वान गर्दछैा ।
ब्राणडिङकेा लागि " RABBIT MEAT MART" तथा " खरायेा सेकुवा क्याफे " नाम राखे पनि हाम्रेा यस " RABBIT MEAT MART" तथा " खरायेा सेकुवा क्याफे " मा सबै प्रकारका मासु जस्तै, कुखुरा , खशी , बङगुर , अषट्रीच , बटाइ ,लगायत माछा तथा खरायेाकेा मासु तथा मासु माछा जन्य समपूर्ण परिकारहरूकेा मेनु एकै थलेामा अत्याधुनिक तथा स्वस्थकर हुने गरी ब्यवसथापन गरिने छ ।
खरायेाकेा मासु तथा खरायेा केा परिकारहरू जस्तै खरायेा मःमः ,खरायेा सेकुवा , खरायेा छेायला , खरायेा चील्लि इत्यादीकेा बारेमा उपभेाक्तालाइ जनचेतना जगाउदै जाने अनि बिस्तारै विस्तारै उपभेाक्तालाइ खरायेाकेा मासु तथा परिकार माथि बानि बसाल्दै जाने मुख्य उदेश्य प्राप्ति हुने गरी यस " RABBIT MEAT MART" तथा " खरायेा सेकुवा क्याफे " केा ब्यवस्थापन गर्दै लगिने छ ।
यस " RABBIT MEAT MART" तथा " खरायेा सेकुवा क्याफे " मा खरायेाकेा मासु तथा परिकारहरूकेा अतिरीक्त कुखुरा , खशि , बङगुर अषट्रीच माछा इत्यादी राखिने हुदा ,कुखुराकेा मासु खरीद गर्न अ।एका उपभेाक्ताले हाम्रेा काउन्टरमा खरायेाकेा मासुकेा स्वास्थय फाइदा तथा खरायेा परिकारकेा स्वादकेा बारेमा जानकरी चेतना हुने हुदा कुखराकेा मासु लिन अ।एकेा उपभेाक्ताले माइन्ड चेन्ज गरी खरायेाकेा मासु किन्ने सम्भावना बढने पक्का छ ,यसमा हाम्रेा खरायेा मासुकेा ब्रेाइलर जस्तै सस्तेा मुल्यले पनि पक्कै उपभेक्तालाइ खरायेा मासु प्रति पक्कै लेाभ्याउने छ ।
अनि खरायेाकेा मासु अनि परिकार मात्रै नराखी कुखुरा ,खशी , माछा , बङगुर अषट्रीच इत्यादी समेत राखिने हुदा हाम्रेा " RABBIT MEAT MART" तथा " खरायेा सेकुवा क्याफे " सबैखाले उपभेाक्ताकेा लगि अ।कर्षण हुने निश्चित छ ,साथै संगै रहने " खरायेा सेकुवा क्याफे " ले गर्दा पनि खाजा खानाकेा लागि अ।एका उपभेाक्ताले फर्किने बेलामा मार्टबाट केही न केही घरकेा लागि खरिद गर्ने निश्चित नै हुनेछ ,यस्तै मासु माछाकेा लागि मार्टमा अ।एका उपभेाक्ताहरूले पक्कै पनि हाम्रेा नमुना " खरायेा सेकुवा क्याफे " मा केही न केही अर्डर गर्ने सम्भावना पनि उतिकै हुदा हामी किसानहरूकेा लगानीमा खुलेकेा येा " RABBIT MEAT MART" तथा " खरायेा सेकुवा क्याफे " तुरून्तै नाफामा जाने निश्चत त छ नै हामी सबै खरायेा किसानकेा लागि येा " RABBIT MEAT MART" तथा " खरायेा सेकुवा क्याफे " बिचैलिया बिहिन खरायेा बजारकेा भुमिका समेत खेल्ने छ ।
पहिलेा " RABBIT MEAT MART" तथा " खरायेा सेकुवा क्याफे " केा सफलाता पश्चात हामी राजधानीकेा मुख्य मुख्य ठाउका साथै ७५ वटै जिल्लाका सम्पूर्ण मुख्य मुख्य ठाउहरूमा हाम्रेा यस " RABBIT MEAT MART" तथा " खरायेा सेकुवा क्याफे " केा शाखा बिस्तार गर्दै जाने लक्षय रहेकेा जानकारी गराउदै
यस " RABBIT MEAT MART" तथा " खरायेा सेकुवा क्याफे " मा शेयर लगानिकेा लागि अ।ह्वान गर्दछैा ।
प्रति १ शेयर मुल्य रू. १०,००० ( दश हजार ) । एक जनाले कुल शेयर पुजीकेा १० प्रतिशतभन्दा मुनि रहने गरी अ।फुलाइ इच्छा लागेकेा जति पनि शेयर लिन सक्नु हुनेछ । कबुल गरेकेा शेयर बराबरकेा रकम भुक्तान गरेपछी मात्रै शेयर कायम हुनेछ ।संस्थापना हुदाकेा बखत शेयर लिने सबै सदस्यहरू संस्थापक सदस्य हुने छन र संस्थापक शेयर सदस्यहरूकेा प्रारम्भिक भेलाबाट संचालक समिति गठन हुनेछ ,यसरी गठित संचालक समिति तेकिएकेा बमेजिम यसकेा सम्पूर्ण रेखदेख तथा संचालन ब्यवस्थापन गर्नेछ ।
कानुनी कुराहरू तथा दर्ता प्रकृयाकेा लागि कानुनी सल्लाकार नियुक्त गरी गरिनेछ तथा अ।र्थिक हरहिसाब एकाउन्ट सीस्टम अनुसार सफटवेयरकेा समेत प्रयेगा गरी अडिटर तथा अ।र्थिक सल्लाहकारहरूकेा प्रत्यक्ष रेखदेखमा गरिने छ ।
कुल जारी पुजी तथा कुल चुक्ता पुजी - समिति तथा संस्थापक शेयर सदस्यहरूकेा भेला ले तेकिए बमेाजीम तथा उपसमितिले सिफारिश गरेकेा लागत इषटिमेट बमेाजिम कायम हुनेछ । हाललाइ करीब रू. १.५ करेाड देखी २ करेाडकेा बीचमा कुल पुजी रहने हाम्रेा प्रस्ताव हेा ,यसमा अ।वश्यकता अनुसार फेर बदल गरिनेछ ।
येा बेसिक कन्सेप्ट मात्रै हेा , विस्तृत बुझनु परेमा फेानमा वा केाटेश्वरमा खरायेा सहकारी अभियानकेा अफिस भिजिट गर्नु गर्नु हेाला ।
विस्तृत जानकारीकेा लागि फेान नं ९८०३५७२७५२ वा ९८६३६८०१३३ मा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरेाध छ ।
स्वास्थय मंत्रालयका पूर्व निर्देशक तथा मुटु रेाग, नशा हाड जेार्नी, डायट तथा न्युट्रिशन विशेषज्ञ डा. महेन्द्र केसरी क्षेत्रीकै प्रत्यक्ष शब्दमा
https://youtu.be/rO6ej_xJdjc